Dzień Sołtysa w Poznaniu.


Pełnienie roli gospodarza wsi związane jest z nieustannym zaangażowaniem w sprawy wspólnoty wiejskiej, pracą najbliżej ludzkich spraw oraz dużą odpowiedzialnością społeczną. III Powiatowy Dzień Sołtysów był okazją do podziękowania Sołtysom powiatu poznańskiego za codzienną pracę na rzecz społeczności lokalnych. Wszystkim sołtysom należą się życzenia radości i satysfakcji w pełnieniu tej funkcji oraz szacunku i uznania wśród mieszkańców ich małych ojczyzn.

Już po raz trzeci rok z rzędu Senator Piotr Florek podarował wszystkim obecnym na spotkaniu sołtysom poznańskich gmin Poradnik Radnego i Sołtysa. Był to miły akcent spotkania, zarazem praktyczny upominek. Jednoczesnie w swoim przemówieniu mówił o ważnych zadaniach, jakie stoją przed gospodarzami sołectw, o których dyskutowano w Senacie , podkreślajac potrzebę wzmocnienia statusu sołectwa i sołtysa, na poziomie prawnym, jak i społecznym. Postulowano także o uwzględnienie zróżnicowania regionalnego sołectw przy ewentualnych zmianach, którym by podlegały, każde z osobna. Zdaniem ekspertów, opiniujących projekty dyskutowane na Komisji Samorzadu Terytorialnego i Administracji Państwowej wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów, należałoby uzupełnić art. 35 ustawy o samorzadzie gminnym o regulacje dotyczące: zaskarżenia wyborów sołtysa, odwołania sołtysa i rady sołeckiej, przekazania sołectwu składników mienia gminnego do zarządzania, korzystania i czerpania dochodów. Pod rozwagę poddano wyposażenie sołectw w zdolność prawną w zakresie pewnych składników mienia gminnego na wzór zdolności prawnej stowarzyszeń. Zdaniem opinii eksperckich sołectwo powinno być samorządem " pierwszego kontaktu" , gdzie wójt i rada gminy mają pełną świadomość tworzenia obywatelskich społeczeństw, bo tylko tak można budować efekty wzajemnej i owocnej współpracy.